Quan sát xung quanh Laprin

LaPrin sẽ trở thành một bệnh viện ấm áp trong suy nghĩ của bệnh nhân,
chứ không phải là một bệnh viện chỉ để phẫu thuật đơn thuần.